عمومی

اصطلاح اتاق نشیمن چیست؟
اصطلاح اتاق نشیمن چیست؟

اتاق نشیمن که در بین مشاورین املاک یک اصلاح رایج است به اتاقی گفته می شود افراد خانواده همچون پدر، مادر و فرزاندان(افراد غیرمهمان) در آن اتاق گردهم آمده و